eng Hovedsiden Kontakt Sidekart
 


Nyheter
Årsmøtet 2019 på Vega havhotell 1.mars
3. mars 2019 kl. 15:55
PROTOKOLL ÅRSMØTE I VEGAØYANS VENNER 01.03 2019 Møtet ble avholdt på ...
» Les mer..

Gammaldags juleselskap på prestegården fredag 11.januar kl.17
(29.12.2018)
Floværet i fokus
(04.11.2018)
Fortellerkveld om Floværet 2.november
(26.10.2018)

» Flere nyheter..
Du er besøkende
nr 214 149
siden 12.03.2010


Grasrotandelen
Vegaøyans Venner er registrert i frivillighetsregisteret, og er godkjente som mottakere av grasrotandelen, fra alle som tipper.
Last ned vervebrevet (pdf) og les mer om grasrotandelen.
 

VEDTEKTER FOR VEGAØYANS VENNER


Revidert i ekstraordinært årsmøte 29.02.2009


§ 1.      FORENINGENS NAVN


Foreningens navn er Vegaøyans Venner

 

§ 2.      FORENINGENS FORMÅL:

 • Vegaøyans venner skal samle venner av Vegaøyan, enten de er grunneiere  eller "har sitt hjerte i øyan"
 • Vegaøyans Venner skal oppmuntre og bidra til å ta vare på Vegaøyans verdensarvområde sine kulturminner og kulturlandskap gjennom å
 •  
  • samle dokumentasjon fra livet i øyan
  • arrangere turer,
  • drive dugnad der det er ønsket
  • drive aktivt formidlingsarbeid lokalt f.eks gjennom fortellerkvelder ol.
  • videreutvikle forståelsen av begrepet "Vern ved bruk".
  • kunne involvere seg direkte i restaureringsprosjekter og opprette prosjektgrupper med egne statutter (se vedlegg 2) Foreningen kan ta opp byggelån i forbindelse med eventuelle restaureringsprosjekter. Alle i styret må skrive under på byggelånsøknad. 

 § 3.      FORENINGENS MEDLEMMER

 • personlige medlemmer 
 • familiemedlemskap.
 • foretak, foreninger, forbund, offentlige og private institusjoner og kommuner som gjennom sitt medlemsskap ønsker å støtte Vegaøyans Venner.
 • æresmedlemmer og livsvarig innbudte medlemmer.

§ 4.      ÅRSMØTET


Årsmøtet er foreningens øverste organ. Årsmøtet innkalles av styret med minimum 4 ukers varsel via post eller mail med dagsorden og saksdokumenter .Forslag til vedtektsendringer skal være vedlagt innkallingen.

Årsmøtet har følgende dagsorden, se vedlegg 1:

 • Stemmeretten er betinget av at innkrevd kontingent er betalt.
 • Årsmøtets vedtak i alle saker, unntatt vedtektsendringer, fattes med simpelt flertall blant de frammøtte medlemmer.
 • Vedtekter og vedtektsendringer skal ha 2/3 flertall.
 • Saker som medlemmene vil ha behandlet på årsmøtet må være styret i hende 2 uker før årsmøtet
 • Årsmelding og regnskap følger kalenderåret
 • Årsmøtet fastsetter kontigent

§5.       EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Dette avholdes når styret eller minst 20 medlemmer krever det. Møtet skal avholdes innen to måneder etter at kravet er fremmet eller mottatt. Ekstarordinært årsmøte behandler kun den  eller de saker det er innkalt for.

 

§ 6.      STYRET

Styret består av 5 medlemmer som leder foreningens arbeid mellom årsmøtene.

Årsmøtet velger hvert år foreningens leder for 1 år og 2 styrerepresentanter for 2 år. Styret konstituerer seg selv.

Styret disponerer foreningens midler etter årsmøtets anvisning og arbeidsplan. Det trer sammen til møte etter innkalling fra lederen eller fra minst 3 styremedlemmer.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 styremedlemmer er til stede. Dets beslutninger fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

 

§ 7.      OPPLØSNING

Oppløsning kan besluttes i årsmøtet med et stemmetall tilsvarende 50% av foreningens medlemmer. Oppnås ikke dette stemmetall for oppløsning, men

2/3 av de frammøtte stemmeberettigede medlemmer, kan styret innen 14 dager innkalle til nytt årsmøte med 1 måneds varsel og det samme voteringsforslag. Dette årsmøtet kan avgjøre saken med simpelt flertall blant de fremmøtte medlemmer.

Ved oppløsning overføres foreningens aktiva og passiva til aktiviteter som støtter foreningens formål. Unntatt  herfra er eiendom som omfattes av særkontrakt.

 

 

VEDLEGG 1 - DAGSORDEN FOR ÅRSMØTET.


1. KONSTITUERING

 • Godkjenning av innkalling                 -
 • Godkjenning av dagsorden
 • Valg av møteleder / møtesekretær
 • Valg av to protokollunderskrivere

 

2. ÅRSMELDINGER

 • Fra styret                                                                  v/ leder
 • Fra prosjektgrupper                                                  v/ gruppeleder

 

3. REGNSKAP

 • Regnskap med revisjonsberetning                           v/ kasserer
 • Regnskap fra prosjektgrupper

 

4. INNKOMNE SAKER

 • Innkomne saker                                                        fra medlemmene
 • Arbeidsplan                                                               fra styret
 • Budsjett                                                                     fra styret
 • Kontingent                                                                 fra styret

 

5. VALG                                                                                           

 • Leder
 • 2 styrerepresentanter
 • 2 vararepresentanter til styret
 • 3 styremedlemmer i Andelslaget Øverstua; leder for 1 år, 2 styremedlemmer for 1 år
 • 3 varamedlemmer i Andelslaget Øverstua
 • 2 revisorer
 • 3 medlemmer til valgkomite

VEDLEGG NR. 2 - VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET ØVERSTUA I TÅVÆRET


§1       Organisasjonsform


Andelslaget for Øverstua er organisatorisk underlagt Vegaøyans Venner og er et andelslag med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar.

 

§ 2      Formål

På vegne av Vegaøyans Venner skal andelslagets formål være å restaurere, føre tilsyn med og holde vedlike kulturminnet Øverstua i Tåvær.
Andelslaget skal administrere bruken av eiendommen, og gjøre den til et attraktivt besøkssenter ved å tilrettelegge for formidling av Tåværets historie.
Andelslaget har ikke erverv til formål.

 

§ 3       Bruken av Øverstua


Øverstua disponeres slik som andelslagets organer finner det formålstjenlig under hensyntagen til husets økonomi og til de sosiale og kulturelle formål som huset skal gi plass for.

 

§ 4      Andelene


Andeler i laget kan tegnes av organisasjoner, kommuner, institusjoner og enkeltpersoner i form av kontantinnskudd. Andelshaverne har intet ansvar for lagets forpliktelser ut over de tegnede andeler.

Hver andels verdi er kr. 200,-. Det føres særskilt protokoll over andelseierne.

 

 § 5.     Andelslagets besluttende organer er:

 1. Årsmøtet i Vegaøyans Venner
 2. Styret

§ 6.     Styret  


Andelslaget blir ledet av et styre på fem medlemmer med tre varamedlemmer som velges av årsmøtet i Vegaøyans Venner.

 •  
  • Styrets leder velges for ett år mens øvrige styremedlemmer velges for 2 år.
  • 3 varamedlemmer velges for ett år
  • Styret konstituerer seg selv

Styret er vedtaksført når minst 3 styremedlemmer eller varamedlemmer er til stede. I tilfelle stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

 

§ 7   Styrets oppgaver


Styret iverksetter årsmøtets vedtak og treffer de beslutninger som administrasjonen av Øverstua gjør nødvendig.

Styret har ikke adgang til å selge, pantsette eller på annen måte behefte lagets faste eiendommer eller inngå kausjonsforpliktelser av noen art, eller anvende lagets inntekter til annet enn nødvendige utgifter til restaurering, vedlikehold og drift.

Det føres protokoll over styrets vedtak

Regnskapet følger kalenderåret og gjøres opp og avsluttes pr. 31. desember. Årsregnskap og status går inn i Vegaøyans Venner sitt regnskap som et prosjektregnskap.

Forslag til budsjett og arbeidsplan for følgende driftsår, legges fram for årsmøtet til godkjenning.

 

§ 8    Valgkomité


Årsmøte i Vegaøyans Venner sin valgkomite fungerer også for andelslaget.


§ 9   Forsikring


Vegaøyans Venner skal sørge for at virksomhet, bygninger, innbo og utstyr er tilstrekkelig forsikret.

 

 § 10   Virksomhet i tilknytning til eiendommen


Den virksomhet som blir utøvd i og omkring eiendommene må ikke være til ulempe for nabobruk.
Båtstø, naust og kai som kan bli bygd i tilknytning til eiendommen skal nyttes i tråd med tradisjonell bruk av slike anlegg. Dette innebærer bl.a. anledning til oppankring med fortøying av fartøy/båter.

 

§ 11 ..Disponering av forsikringsbeløpet ved brann m.v.


Dersom bygninger, innbo og anlegg skulle bli ødelagt av brann, eller på annen måte, og styret i Vegaøyans Venner, med godkjenning av de antikvariske myndigheter finner at de ikke kan restaureres, skal forsikringsbeløpet disponeres til kulturvernformål

 

§ 12   Endring av vedtektene


Endringer av vedtektene kan bare foretas på ordinært årsmøte i Vegaøyans Venner og krever minst 2 flertall av de avgitte stemmer.

 

BEHANDLINGSMÅTE:


Instans:                                               Dato:                Status:

Arbeidsgruppe i andelslaget   29.01.07                       Enstemmig anbefalt til styret  

Styret i andelslaget                 01.02.07                       Enstemmig anbefalt til årsmøtet

Årsmøtet i andelslaget            12.03.07                       Enstemmig anbefalt til årsmøtet i Vegaøyans venner

 
 
MOB: +47 472 52 228
Kontonr: 4535.29.02288
Det tok 0.8388 sekunder å laste siden.
Opphavsrettigheter 20©10 VegaVenner.no - Alle rettigheter forbeholdt
Design, layout og system: VegaDesign.net
Logo: Yilmaz Dag/banett.no
Vegaøyans Venner
Tollbergveien 14, 8980 Vega
8980 Vega
Org.nr: 991 474 307


 

Brukernavn: 
Passord: 
  Glemt passord?
   
       
   
  Drevet av AdminPanel(PHP) 6.0.1.8
- Profesjonelle design løsninger -

Opphavsrettigheter © 2006 VegaDesign.net
- Alle rettigheter forbeholdt