nor Hovedsiden Kontakt Sidekart
Latest news
Årsmøte den 5/5 kl 18:00 på Nes Cafe

Dagsorden for årsmøtet er: Konstituering Årsmeldinger Regnskap Innkomne saker Neste periode Valg Innkomne saker må være styret i hende senest 21/4. Det blir matservering etter møtet.

By: Inger Toppen, Tuesday 3rd of April 2018 07:45 PM
 
 

 

ÅRSMELDING 2017

VEGAØYANS VENNER

Årsmeldingen følger som for 2016 kalenderåret liksom regnskapet.

Styret

Styret har bestått av følgende: Einar Moen (leder til 22.06 17), Jon-Petter Bremstein (leder fra 22.06 17), Bjørnar Jensen (kasserer til 22.06 17), Sverre Nilsen, Ann Løbech (til 22.06 17), Wenche Mathisen (fra 22.06 17) og Jon Suul (sekretær) med Jannike Wika som vara (til 22.06 17) og Guri Hanssen Vik som vara (fra 22.06 17).

Wenche Mathisen trekk seg etter årsmøtet og Guri rykket opp som fast medlem. Ny vara er ikke valgt.

Deltagelse i andre styrer og råd

Foreningen har deltatt i Samarbeidsrådet for Vega verdensarv. Inger Pedersen Toppen har vært foreningens representant og valgte leder i Samarbeidsrådet og ved det styremedlem i Stiftelsen Vegaverdensarv.

Møter/samarbeid med andre

Foreningen tok i 2017 et initiativ overfor Vega historielag, Vega Kystlag og Nordland Ærfugllag, og det ble avholdt et første felles møte. Intensjonen er å avholde et kontaktmøte årlig. Det har også vært et styremøte der sekretariatsleder for Stiftelsen Vega verdensarv deltok.

Styremøter 

Det har vært gjennomført 8 styremøter i 2017, 4 i første halvår (20.3, 3.4, 3.5 og 5.6) pluss et konstituerende styremøte etter årsmøtet 22.6 (samme dag). I andre halvår ble det arranger 3 styremøter (24.8, 20,10 og 21.11). 

Øverstua-gruppen

Gruppen har bestått av Håkon Bergåker, Sverre Nilsen og Jon Suul. Det har vist seg mest praktisk å samle gruppen ved styremøter da dette er et stort prosjekt for foreningen. Derfor har Håkon blitt innkalt til styremøtene. 

Uttalelser 

Foreningen har gitt uttalelse til søknad om oppdrettskonsesjon i Vegaøyan verdensarvområde og til Kystplan Helgeland.

Arrangementer 2017

 • Årets gammeldagse juletrefesti prestegården i januar med 30 personer. Juletregang, julesanger, kaffe og loddsalg.
 • Det ble igjen arrangert Fuglekveld i april med god støtte fra Lars Løvfaldli, Ole Arne Davidsen og Jens-Einar Johansen  - og med god oppslutning (vel 40 personer)
 • Den årlige Ærfuglpatruljengikk til Bremstein med over 35 personer lørdag 13.mai. Det ble bestemt å innføre en deltageravgift (inklusive mat) på henholdsvis 100 kr for medlem og 200 kr for ikke-medlem.
 • Øyans Dagtil Skålvær i august måtte avlyses pga dårlig påmelding. 

Prosjekter 2016

 • Foreningens store prosjekt siden 2005, restaurering av Øverstua i Tåvær, har også i 2016 hatt framgang. Hovedarbeidet ble utført av Håkon Bergåker, og selv om det fortsatt er noen småting som står igjen pluss hagen, så er overnatting mulig ved at stueovn og kjøkkenovn er kommet på plass og kan brukes.. Se egen rapport Øverstua 2017.

Kontingent

Medlemskapet til foreningen har lenge vært 150 kr. Det ble heller ikke endret i 2017.

Nettsted

Ansvarlig har vært: Inger Pedersen Toppen. Nettstedet besøkes stadig av overraskende mange folk.

 

Vega 4.4 2018

 

Jon-Petter Bremstein                                             Einar Moen                                          Sverre Nilsen

 

                             Guri Hanssen Vik                                                        Jon Suul

 

 

 

ÅRSRAPPORT

RESTAURERINGSPROSJEKTET ØVERSTUA I TÅVÆRET, VEGA I 2017

 

 

Øverstua ved verdenarvbefaringen 2003, stua som ble en utfordring for framtiden. Reddet i siste liten!Foto: Jon Suul.

 

 Vegaøyans Venner 2017

Innledning

Sakte men sikkert går det mot slutten av restuareringsprosjektet som startet i 2005 i beruselsens tid da verdensarvstatus for Vegaøyan ble godkjent av UNESCO/WHC. Ingen visste da fullt ut hva slags ansvar og arbeid som foreningen tok på seg. Som i alt frivillig arbeid har det gått opp og ned mht innsats, men takket være noen få med steierevne, fremst Håkon Bergåker, samt Nordland fylkeskommunes tålmodighet og støtte ser vi mot slutten på prosjektet.

Sesongen 2017

Også foran sesongen 2017 var ambisjonen den at prosjektet skulle væreferdig i løpet av året. Den ambisjonen holdt nesten, men av ulikegrunner er det fortsatt noe mindre arbeid som gjenstår. Sesongen varte fra april til oktober.

Hovedutfordringene for 2017 var:

 • Å ferdigstille pipene og pipe over tak slik at det blir mulig å finne varmemuligheter
 • Å male stua utvendig
 • Å starte hageprosjektet

Resultatet 2017 ble følgende:

 • Piper/pipeløp er nå i orden og kan fyres i, det betyr at bygningen er beboelig. Mangler å legge plater under ovnene
 • Stuemalingen ble startet, men ikke sluttført da godværsdager og mulige dugnadsdager ikke var sammenfallende
 • Hageprosjektet er avhengig av at gjerde settes opp først slik at beitende sau ikke kommer inn. Oppsettingen er avhengig av tilgang til metallstolper som vi håpet vikk kunne få i vår, men som ikke kom før i oktober. Gjerdelengder er innkjøpt. Hele prosjektet måtte bli utsatt til 2018

Vi fikk fra Nordland fylkeskommune et generøst tilbud om ekstra midler til utstyr mv. Vi gikk igjennom konkrete behov, sendte inn en søknad og fikk innvilget inntil 20.000 kr til formålet. Det vil være til god hjelp. Utstyret er innkjøpt.

Vi er like optimistiske som før - selv om det få som stiller opp for saken. 

Når situasjonen for prosjektet er kommet dit den er betyr det at de store investeringenes tid er over. Det er fortsatt aktuelt å søke Nordland fylkeskommune om nye tilskudd også for 2018, men da på et annet nivå. Vi kommer tilbake til det i egen søknad.

Nedenfor er gjengitt et par bilder av Øverstua slik den i dag framstår utvendig.

 

Fig.1. Øverstua 29.9 2017. Pipe over tak er på plass og noe maling utvendig er utført. 

 

Fig.2. Øverstua fra sørøst, 29.9 2017.

I 2018 vil utfordringen være å endelig få en sluttføring av prosjektet som startet 2005. 

Gjenstående arbeider 2018:

 • Sluttføre maling utvendig (panel samt vinduer)
 • Reparere et vindu
 • Male redskapsbua utvendig
 • Male de restaurerte loftsrommene, Kjøkkenloftet og Stueloftet
 • Borre hull til gjerdestolper, sette opp ferdige gjerdelengder (innkjøpt) og forsterke dem
 • Ordne med to grinder (snekres)
 • Innkjøp av utebenker
 • Borre hull til flaggstang (innkjøpt)
 • Opparbeide hage, plante og så
 • Rive stor gammel platting og få saget opp dette til ved
 • Bringe ut innkjøpt utstyr
 • En hovedrenovasjon
 • Et arrangement med eksterne foredragsholdere
 • En liten sluttmarkering på stedet

Dessuten gjenstår å fastlegge endelige regler for bruken av Øverstua. Bruken vil måtte skje på kulturminnets premisser. Det er brukt store tilskudd over tid, og investeringene må sikres. Ad bruk vil foreningens medlemmer ha 1.prioritet. Det foreligger regler som er utarbeidet for noen år siden, disse vil bli gjennomgått og lagt fram for årsmøtet for endelig beslutning.

Rapportering egeninnsats/dugnad 2017

Arbeid i form av dugnad i 2017 er utført av Einar Moen, Sverre Nilsen, Jon Suul og Håkon Bergåker. 

Følgende oversikt gir et bilde av innsatsen:

 • Endags fellesturer til Tåværet, en i hver måned: april, mai, juniog september – 4 personer i snitt, 6 timer i snitt …………………………………………………4x4x6 =  96 timer
 • Fem enmannsturer arbeid Håkon Bergåker …………………………….5x10    =   55 timer
 • Avslutningsdag med frakt, lagring og oppsetting av lemmer for vinduene, 4 personer .....................................................................................................4x7    =   28 timer
 • Innkjøp, henting, bringing Vega/Brønnøysund/Sandnessjøen …. Est. =     20 timer
 • Administrasjon av prosjekt, innkjøp, søknader, rapportering mv Est.  =     21 timer

Til sammen dugnad…………………………………………………………………………………….. 220 timer

Egeninnsatsen genererer en verdi på 300 kr pr time x 220 = 66.000 kr. Da er ikke utgifter til ferjebilletter, bompenger og drivstoff ikke innregnet.

Innleid arbeidshjelp 2017

Håkon Bergåker har ved siden av dugnadsarbeid tatt på seg oppdraget å ferdigstille ovner/pipe over tak. Det vises til en regnskapsrapport.

Kostnader samlet for Øverstuaprosjektet 2017

Konkrete kostnader omfatter:

 • Innleid arbeidshjelp (se ovenfor) ……………………………………………………….. kr. 18.537,00 
 • Diverse innkjøp materialer, utstyr etc ………………………………………………… kr. 29.909,00
 • Båt/transport …………………………………………………………………………………….. kr. 11,500,00
 • Innkjøp møbler, inventar …………………………………………………………………… kr. 13.600,00

Sum 2017 …………………………………………………………………………………………………… kr.73.346,00

Noen sluttbemerkninger

Øverstuaprosjektet har ikke vært noe enkelt prosjekt. Det at objektet ligger ute i skjærgården har vært en ekstra utfordring med frakt av materiell og folk. Egeninnsats/dugnad har i sum vært oppfattende. 

I perioden 2003-2017 er det ved siden av egeninnsats blitt bevilget og benyttet i sum 2.314.000 krtil prosjektet med Nordland fylkeskommune som største bidragsyter (1.827.000kr) fulgt av Stiftelsen UNI (250.000 kr) og Norsk Kulturminnefond (237.000 kr). Andre mindre inntekter/gaver/tilskudd kommer i tillegg.

I årenes løp har mange personer bidratt med innsats for prosjektet. Alle som har bidratt for Øverstua på ulike vis takkes varmt for innsatsen!

 

 

Fig.3. Utsyn mot vest fra Øverstua.

 

 

 

Vega 21.11 2017

 På vegne av Prosjekt Øverstua                        Formann i Vegaøyans Venner

 

Jon Suul                                                               Jon Petter Bremstein

 

 

 

 

 

VEDTEKTER FOR VEGAØYANS VENNER

 

Revidert i årsmøte 05.05.2018

 

§ 1.      FORENINGENS NAVN

Foreningens navn er Vegaøyans Venner

§ 2.      FORENINGENS FORMÅL: 

 • Vegaøyans venner skal samle venner av Vegaøyan, enten de er grunneiere eller "har sitt hjerte i øyan"
 • Vegaøyans Venner skal oppmuntre og bidra til å ta vare på Vegaøyans verdensarvområde sine kulturminner og kulturlandskap bla.a. gjennom å: 
 •   
  • Samle og distribuere dokumentasjon fra livet i øyan 
  • Arrangere turer 
  • Drive dugnad der det er ønsket 
  • Drive aktivt formidlingsarbeid lokalt f.eks gjennom fortellerkvelder ol. 
  • Videreutvikle forståelsen av begrepet "Vern ved bruk". 
  • Kunne involvere seg direkte i restaureringsprosjekter og opprette prosjektgrupper med egne formål.  Foreningen kan ta opp byggelån i forbindelse med eventuelle restaureringsprosjekter. Alle i styret må skrive under på byggelånsøknad.  

 § 3.      FORENINGENS MEDLEMMER

 • Personlige medlemmer 
 • Familiemedlemskap.
 • Foretak, foreninger, forbund, offentlige og private institusjoner og kommuner som gjennom sitt medlemskap ønsker å støtte Vegaøyans Venner.
 • Æresmedlemmer og livsvarig innbudte medlemmer.

 

 § 4.      ÅRSMØTET 

Årsmøtet er foreningens øverste organ. Årsmøtet innkalles av styret med minimum 4 ukers varsel med brev eller e-post med dagsorden og saksdokumenter. Eventuelle forslag til vedtektsendringer skal være vedlagt innkallingen.

Årsmøtet har følgende dagsorden, se vedlegg 1:

 • Stemmeretten er betinget av at kontingent er betalt.
 • Årsmøtets vedtak i alle saker, unntatt vedtektsendringer, fattes med simpelt flertall blant de frammøtte medlemmer.
 • Vedtekter og vedtektsendringer skal ha 2/3 flertall.
 • Saker som medlemmene vil ha behandlet på årsmøtet må være styret i hende 2 uker før årsmøtet
 • Årsmelding og regnskap følger kalenderåret
 • Årsmøtet fastsetter kontingent

§ 5.       EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Dette avholdes når styret eller minst 20 medlemmer krever det. Møtet skal avholdes innen to måneder etter at kravet er fremmet eller mottatt. Ekstraordinært årsmøte behandler kun den eller de saker det er innkalt for.

 § 6.      STYRET

Styret består av 5 medlemmer som leder foreningens arbeid mellom årsmøtene.

Årsmøtet velger hvert år foreningens leder for 1 år og 2 styrerepresentanter og 1 varamedlem for 2 år. Styret konstituerer seg selv.

Styret disponerer foreningens midler etter årsmøtets anvisning og arbeidsplan. Det trer sammen til møte etter innkalling fra lederen eller fra minst 3 styremedlemmer.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 styremedlemmer er til stede. Dets beslutninger fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

§ 7.      ØVERSTUA

Vegaøyans Venner skal restaurere, føre tilsyn med og holde vedlike kulturminnet Øverstua i Tåvær.
Foreningen skal administrere bruken av eiendommen, og gjøre den til et attraktivt besøkssenter ved å tilrettelegge for formidling av Tåværets historie. 
Øverstua disponeres slik som Foreningen finner det formålstjenlig med hensyn til husets økonomi og til de sosiale og kulturelle formål som huset skal gi plass for.

Styret kan velge å la andre ta seg av utleie og daglig drift av Øverstua, etter regler som er fastsatt av Årsmøtet. 

 

 

§ 8.      FORSIKRING

Vegaøyans Venner skal sørge for at virksomhet, bygninger, innbo og andre eiendeler er tilstrekkelig forsikret.

Dersom bygninger, innbo og anlegg skulle bli ødelagt av brann eller på annen måte, og styret i Vegaøyans Venner, med godkjenning av de antikvariske myndigheter finner at de ikke kan restaureres, skal forsikringsbeløpet disponeres til kulturvernformål.

 § 9.      OPPLØSNING

Oppløsning kan besluttes i årsmøtet med et stemmetall tilsvarende mer enn 50% av foreningens medlemmer. Oppnås ikke dette stemmetall for oppløsning, men 2/3 flertall av de frammøtte stemmeberettigede medlemmer, kan styret innen 14 dager innkalle til nytt årsmøte med 1 måneds varsel og det samme voteringsforslag. Dette årsmøtet kan avgjøre saken med simpelt flertall blant de fremmøtte medlemmer.

Ved oppløsning overføres foreningens aktiva og passiva til aktiviteter som støtter foreningens formål. Unntatt herfra er eiendom som omfattes av særkontrakt. Det er det siste valgte styret som står for avhending av eiendelene.

 

 VEDLEGG 1 - DAGSORDEN FOR ÅRSMØTET.

 

1. KONSTITUERING

 • Godkjenning av innkalling                  
 • Godkjenning av dagsorden
 • Valg av møteleder / møtesekretær
 • Valg av to protokollunderskrivere

 

2. ÅRSMELDINGER

 • Fra styret                                                                  v/ leder
 • Fra prosjektgrupper                                                  v/ gruppeleder

 

3. REGNSKAP

 • Regnskap med revisjonsberetning                           v/ kasserer
 • Regnskap fra prosjektgrupper                                  v/ gruppeleder

 

4. INNKOMNE SAKER

 • Innkomne saker                                                        fra medlemmene

 

5. NESTE PERIODE

 • Arbeidsplan                                                               fra styret
 • Budsjett                                                                     fra styret
 • Kontingent                                                                 fra styret

 

6. VALG                                                                                           

 • Leder for 1 år
 • 2 styrerepresentanter for to år
 • 1 vararepresentant for 2 år
 • 2 medlemmer til valgkomite

Styret velger representant til styret i Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv på første styremøte etter årsmøtet.
- More news..
- Home..
 
 
 

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by Vega CMS (PHP) 6.0.3.1
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved