nor Hovedsiden Kontakt Sidekart

VEDTEKTER FOR VEGAØYANS VENNER

 

Revidert i ekstraordinært årsmøte 29.02.2009

 

§ 1.      FORENINGENS NAVN

 

Foreningens navn er Vegaøyans Venner

 

§ 2.      FORENINGENS FORMÅL:

 • Vegaøyans venner skal samle venner av Vegaøyan, enten de er grunneiere  eller "har sitt hjerte i øyan"
 • Vegaøyans Venner skal oppmuntre og bidra til å ta vare på Vegaøyans verdensarvområde sine kulturminner og kulturlandskap gjennom å
 •  
  • samle dokumentasjon fra livet i øyan
  • arrangere turer,
  • drive dugnad der det er ønsket
  • drive aktivt formidlingsarbeid lokalt f.eks gjennom fortellerkvelder ol.
  • videreutvikle forståelsen av begrepet "Vern ved bruk".
  • kunne involvere seg direkte i restaureringsprosjekter og opprette prosjektgrupper med egne statutter (se vedlegg 2) Foreningen kan ta opp byggelån i forbindelse med eventuelle restaureringsprosjekter. Alle i styret må skrive under på byggelånsøknad. 

 § 3.      FORENINGENS MEDLEMMER

 • personlige medlemmer 
 • familiemedlemskap.
 • foretak, foreninger, forbund, offentlige og private institusjoner og kommuner som gjennom sitt medlemsskap ønsker å støtte Vegaøyans Venner.
 • æresmedlemmer og livsvarig innbudte medlemmer.

§ 4.      ÅRSMØTET

 

Årsmøtet er foreningens øverste organ. Årsmøtet innkalles av styret med minimum 4 ukers varsel via post eller mail med dagsorden og saksdokumenter .Forslag til vedtektsendringer skal være vedlagt innkallingen.

Årsmøtet har følgende dagsorden, se vedlegg 1:

 • Stemmeretten er betinget av at innkrevd kontingent er betalt.
 • Årsmøtets vedtak i alle saker, unntatt vedtektsendringer, fattes med simpelt flertall blant de frammøtte medlemmer.
 • Vedtekter og vedtektsendringer skal ha 2/3 flertall.
 • Saker som medlemmene vil ha behandlet på årsmøtet må være styret i hende 2 uker før årsmøtet
 • Årsmelding og regnskap følger kalenderåret
 • Årsmøtet fastsetter kontigent

§5.       EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Dette avholdes når styret eller minst 20 medlemmer krever det. Møtet skal avholdes innen to måneder etter at kravet er fremmet eller mottatt. Ekstarordinært årsmøte behandler kun den  eller de saker det er innkalt for.

 

§ 6.      STYRET

Styret består av 5 medlemmer som leder foreningens arbeid mellom årsmøtene.

Årsmøtet velger hvert år foreningens leder for 1 år og 2 styrerepresentanter for 2 år. Styret konstituerer seg selv.

Styret disponerer foreningens midler etter årsmøtets anvisning og arbeidsplan. Det trer sammen til møte etter innkalling fra lederen eller fra minst 3 styremedlemmer.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 styremedlemmer er til stede. Dets beslutninger fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

 

§ 7.      OPPLØSNING

Oppløsning kan besluttes i årsmøtet med et stemmetall tilsvarende 50% av foreningens medlemmer. Oppnås ikke dette stemmetall for oppløsning, men

2/3 av de frammøtte stemmeberettigede medlemmer, kan styret innen 14 dager innkalle til nytt årsmøte med 1 måneds varsel og det samme voteringsforslag. Dette årsmøtet kan avgjøre saken med simpelt flertall blant de fremmøtte medlemmer.

Ved oppløsning overføres foreningens aktiva og passiva til aktiviteter som støtter foreningens formål. Unntatt  herfra er eiendom som omfattes av særkontrakt.

 

 

VEDLEGG 1 - DAGSORDEN FOR ÅRSMØTET.

 

1. KONSTITUERING

 • Godkjenning av innkalling                 -
 • Godkjenning av dagsorden
 • Valg av møteleder / møtesekretær
 • Valg av to protokollunderskrivere

 

2. ÅRSMELDINGER

 • Fra styret                                                                  v/ leder
 • Fra prosjektgrupper                                                  v/ gruppeleder

 

3. REGNSKAP

 • Regnskap med revisjonsberetning                           v/ kasserer
 • Regnskap fra prosjektgrupper

 

4. INNKOMNE SAKER

 • Innkomne saker                                                        fra medlemmene
 • Arbeidsplan                                                               fra styret
 • Budsjett                                                                     fra styret
 • Kontingent                                                                 fra styret

 

5. VALG                                                                                           

 • Leder
 • 2 styrerepresentanter
 • 2 vararepresentanter til styret
 • 3 styremedlemmer i Andelslaget Øverstua; leder for 1 år, 2 styremedlemmer for 1 år
 • 3 varamedlemmer i Andelslaget Øverstua
 • 2 revisorer
 • 3 medlemmer til valgkomite

 

 
 

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by Vega CMS (PHP) 6.0.3.1
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved