eng Hovedsiden Kontakt Sidekart
Grasrotandelen
Vegaøyans Venner er registrert i frivillighetsregisteret, og er godkjente som mottakere av grasrotandelen, fra alle som tipper.
Last ned vervebrevet (pdf) og les mer om grasrotandelen.
Du er besøkende nr 238 022
siden 12.03.2010

VEDTEKTER FOR VEGAØYANS VENNER   Revidert i årsmøte 05.05.2018

 

  § 1.      FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Vegaøyans Venner

§ 2.      FORENINGENS FORMÅL: Vegaøyans venner skal samle venner av Vegaøyan, enten de er grunneiere eller "har sitt hjerte i øyan" Vegaøyans Venner skal oppmuntre og bidra til å ta vare på Vegaøyans verdensarvområde sine kulturminner og kulturlandskap bla.a. gjennom å:   Samle og distribuere dokumentasjon fra livet i øyan Arrangere turer Drive dugnad der det er ønsket Drive aktivt formidlingsarbeid lokalt f.eks gjennom fortellerkvelder ol. Videreutvikle forståelsen av begrepet "Vern ved bruk". Kunne involvere seg direkte i restaureringsprosjekter og opprette prosjektgrupper med egne formål.  Foreningen kan ta opp byggelån i forbindelse med eventuelle restaureringsprosjekter. Alle i styret må skrive under på byggelånsøknad.   

§ 3.      FORENINGENS MEDLEMMER Personlige medlemmer  Familiemedlemskap. Foretak, foreninger, forbund, offentlige og private institusjoner og kommuner som gjennom sitt medlemskap ønsker å støtte Vegaøyans Venner. Æresmedlemmer og livsvarig innbudte medlemmer.            

§ 4.      ÅRSMØTET Årsmøtet er foreningens øverste organ. Årsmøtet innkalles av styret med minimum 4 ukers varsel med brev eller e-post med dagsorden og saksdokumenter. Eventuelle forslag til vedtektsendringer skal være vedlagt innkallingen. Årsmøtet har følgende dagsorden, se vedlegg 1: Stemmeretten er betinget av at kontingent er betalt. Årsmøtets vedtak i alle saker, unntatt vedtektsendringer, fattes med simpelt flertall blant de frammøtte medlemmer. Vedtekter og vedtektsendringer skal ha 2/3 flertall. Saker som medlemmene vil ha behandlet på årsmøtet må være styret i hende 2 uker før årsmøtet Årsmelding og regnskap følger kalenderåret Årsmøtet fastsetter kontingent

§ 5.       EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Dette avholdes når styret eller minst 20 medlemmer krever det. Møtet skal avholdes innen to måneder etter at kravet er fremmet eller mottatt. Ekstraordinært årsmøte behandler kun den eller de saker det er innkalt for.  

§ 6.      STYRET Styret består av 5 medlemmer som leder foreningens arbeid mellom årsmøtene. Årsmøtet velger hvert år foreningens leder for 1 år og 2 styrerepresentanter og 1 varamedlem for 2 år. Styret konstituerer seg selv. Styret disponerer foreningens midler etter årsmøtets anvisning og arbeidsplan. Det trer sammen til møte etter innkalling fra lederen eller fra minst 3 styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 styremedlemmer er til stede. Dets beslutninger fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

§ 7.      ØVERSTUA Vegaøyans Venner skal restaurere, føre tilsyn med og holde vedlike kulturminnet Øverstua i Tåvær.
Foreningen skal administrere bruken av eiendommen, og gjøre den til et attraktivt besøkssenter ved å tilrettelegge for formidling av Tåværets historie.
Øverstua disponeres slik som Foreningen finner det formålstjenlig med hensyn til husets økonomi og til de sosiale og kulturelle formål som huset skal gi plass for. Styret kan velge å la andre ta seg av utleie og daglig drift av Øverstua, etter regler som er fastsatt av Årsmøtet.    

§ 8.      FORSIKRING Vegaøyans Venner skal sørge for at virksomhet, bygninger, innbo og andre eiendeler er tilstrekkelig forsikret. Dersom bygninger, innbo og anlegg skulle bli ødelagt av brann eller på annen måte, og styret i Vegaøyans Venner, med godkjenning av de antikvariske myndigheter finner at de ikke kan restaureres, skal forsikringsbeløpet disponeres til kulturvernformål.  

§ 9.      OPPLØSNING Oppløsning kan besluttes i årsmøtet med et stemmetall tilsvarende mer enn 50% av foreningens medlemmer. Oppnås ikke dette stemmetall for oppløsning, men 2/3 flertall av de frammøtte stemmeberettigede medlemmer, kan styret innen 14 dager innkalle til nytt årsmøte med 1 måneds varsel og det samme voteringsforslag. Dette årsmøtet kan avgjøre saken med simpelt flertall blant de fremmøtte medlemmer. Ved oppløsning overføres foreningens aktiva og passiva til aktiviteter som støtter foreningens formål. Unntatt herfra er eiendom som omfattes av særkontrakt. Det er det siste valgte styret som står for avhending av eiendelene.

 

                              VEDLEGG 1 - DAGSORDEN FOR ÅRSMØTET.  

  1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling                 
  2. Godkjenning av dagsorden Valg av møteleder / møtesekretær Valg av to protokollunderskrivere  
  3. ÅRSMELDINGER Fra styret     v/ leder .Fra prosjektgrupper   v/ gruppeleder  
  4.  REGNSKAP Regnskap med revisjonsberetning  v/ kasserer .Regnskap fra prosjektgrupper  v/ gruppeleder  
  5. INNKOMNE SAKER Innkomne saker fra medlemmene   .
  6. NESTE PERIODE Arbeidsplan fra styret .Budsjett fra styret Kontingent fra styret 
  7. VALG.Leder for 1 år 2 styrerepresentanter for to år 1 vararepresentant for 2 år 2 medlemmer til valgkomite Styret velger representant til styret i Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv på første styremøte etter årsmøtet.  
   
   
 
 

Brukernavn: 
Passord: 
  Glemt passord?
   
       
 
   
  Drevet av Vega CMS (PHP) 6.0.3.1
- Profesjonelle design løsninger -

Opphavsrettigheter © 2006 VegaDesign.net
- Alle rettigheter forbeholdt