nor Hovedsiden Kontakt Sidekart
Latest news
Årsmelding og referat fra årsmøtet og konstituerende styremøte i Vegaøyans Venner 17.juni 2016

Årsmøtet ble avholdt på Nes kafe.

By: Inger Toppen, Wednesday 13th of July 2016 01:38 PM,
Last updated: Wednesday 13th of July 2016 01:48 PM
 
 

 

ÅRSMELDING JUNI 2015 – JUNI 2016

Styret

Styret har bestått av følgende: Einar Moen (leder), Bjørnar Jensen (kasserer), Sverre Nilsen, Ann Løbech og Jon Suul (sekretær).

Nettsted

Ansvarlig har vært: Inger Pedersen Toppen. Nettstedet besøkes stadig av en del folk.

Deltagelse i andre styrer og råd

Inger Pedersen Toppen har vært foreningens representant i Samarbeidsrådet for Stiftelsen Vega verdensarv og med møter bla omkring formidling i et kommende verdensarvsenter.

Møter/samarbeid med andre

Vår kontakt med andre organer/foreninger har i perioden begrenset seg til deltagelse i Samarbeidsrådet for Stiftelsen Vega verdensarv.

Styremøter

Det har vært gjennomført 10 styremøter.

Uttalelser

Foreningen har gitt uttalelse til søknad om oppdrettskonsesjon i Vegaøyan verdensarvområde.

Arrangementer 2015

 • Det ble arrangert Fuglekveld i april
 • Den årlige Ærfuglpatruljen gikk til Bremstein med over 30 personer 9.mai.
 • Det ble holdt en «Antikk-kveld» 10.september med 25 personer.
 • Det ble avholdt gammeldags juletrefest i prestegården i januar med 30 personer.

Det ble ikke arrangert Øyans dag eller fortellerkvelder fra uti øyan i perioden.

Prosjekter 2015

 • Foreningens store prosjekt Øverstua i Tåvær ble det også arbeidet med en del, og det som står igjen med selve huset vil bli endelig sluttført i 2016.

Avvikling av et andelslag i tilknytning til Øverstua er omsider blitt avviklet formelt.

 

 

Einar Moen                                              Bjørnar Jensen                                           Sverre Nilsen

 

 

                             Ann Løbech                                                          Jon Suul

 

 

 

VEGAØYANS VENNER

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2016

 

Årsmøtet ble avholdt på Neskafeen fra kl.19.00-20.05 fredag 17.juni 2016.

Det møtte 12 personer i stusselig nordavindsvær.

DAGSORDEN

 1. 1.       Åpning

Einar Moen ønsket velkommen

Ingen merknader til kunngjøring/innkalling.

 

 1. 2.       Konstituering

Valg av ordstyrer og to til å undertegne protokollen

Forslag fra styret:

# Dirigent/ordstyrer: Leder Einar Moen. Styrets forslag vedtatt.

# Undertegnere av protokollen valgt: Inger Pedersen Toppen og Sturla Sævik

# Sekretær valgt: Jon Suul

 

 1. 3.       Årsmelding fra styret og årsregnskap v/leder og kasserer

Einar Moen refererte fra årsmeldingen.

Det ble bla referert fra Samarbeidsrådet for Stiftelsen Vega verdensarv der det er lav interesse og lite oppmøte. Rådet har fått nye vedtekter. Årsmøtet i rådet mente at rådet tross dette burde fortsette, men finne en ny form. Det er ønske å få et møte med stiftelsens styreleder.

Einar Moen refererte til at så godt som til alle styremøter (10) har styret vært fulltallige. Mange saker er håndtert. Styrets kanskje viktigste sak i perioden var en uttalelse om oppdrett i verdensarven. Den ble inngående diskutert, men ledet til en felles uttalelse styret kunne være enige om.

Foreningens ulike arrangementer har hatt mange interesserte deltagere, men noen Øyans Dag ble det ikke i perioden. Andelslaget er nå avviklet.

Foreningens store prosjekt Øverstua i Tåværet har det også blitt arbeidet med, og det begynner å nærme seg en avslutning.

Bjørnar Jensen refererte fra regnskapet, et enkelt regnskap med få poster og få utgifter, de største utgiftene gjelder Øverstua og litt til arrangementer.

Forslag fra styret: Årsmøtet tar regnskap og årsmelding til orientering. Forslaget ble godkjent.

 

Fastsettelse av medlemskontingent 2017

Medlemskontingenten har vært den samme siden starten.

Forslag fra styret: Ingen endring, dvs 150 kr i medlemskontingent (300 kr for familie).

Vedtak: Forslaget ble godkjent.

 

 1. 4.       Innkomne saker

Ingen er mottatt.

 

 1. 5.       Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

På valg styremedlem Sverre Nilsen.

Valgkomiteens innstilling styremedlem: Sverre Nilsen gjenvalg. Første vara: Jannicke Wika. Vedtak: Forslaget vedtatt, funksjon to år..

 

 1. 6.       Valg av styreleder

Einar Moen har fungert som leder det siste året også

Vedtak: Einar Moen gjenvalgt for et år.

 

 1. 7.       Valg av valgkommite 2017

Forslag fra valgkomiteen; Turid Næss (blir leder), Brit Pedersen og Arnstein Hansen.

Vedtak: Forslaget vedtatt.

 

 1. 8.       Valg av revisor

Forslag fra valgkomiteen: Gjenvalg av Ragnhild Olsen og Håkon Bergåker.

Vedtak: Forslaget vedtatt.

 

Einar Moen

Styreleder  (2016-2017)

 

 

 

REFERAT KONSTITUERENDE STYREMØTE FREDAG 17.6

 

Møtet ble avholdt etter at årsmøtet samme dag var avviklet. Det foregikk på samme sted, Neskafeen, kl.20.10-20.30.

 

Dagsorden:

 1. 1.       Godkjenning innkalling

Ingen merknad.

 

 1. 2.       Konstituering av styret

Årsmøtets vedtak tas til etterretning.

 

 1. 3.       Avsluttende arbeider Øverstua, avklaring økonomi

Vedtak: Innen en ramme på 25.000 kr utføres resterende arbeid (unntatt moseprosjekt) i regi av Håkon Bergåker, pipe/ovn har 1.prioritet.

 

 1. 4.       Dugnad søndag 19.6 kl.14.00

Dugnad gjennomføres som planlagt dersom været tillater det.

 

 1. 5.       Eventuelt

Ad betalende medlemmer har hittil 47 medlemmer betalt kontingent for 2016. Et uforløst potensiale bør aktiveres, bla på Vegadagene.

 

INNKALLING DUGNAD TÅVÆRET SØNDAG 18.6

Forutsatt opphold og ikke for mye vind!

Dugnaden gjelder:

 • Frakt av ovn som er demontert i deler, bæring fra kaia til Øverstua
 • Frakt av stuebord, bæring fra kaia til Øverstua
 • Frakt av lemmer, bæring fra kaia til Øverstua
 • Annen frakt
 • Rengjøring, nb! Med støvsuger!

 

Vel møtt!

 

Jon (sekretær)

 

 

 
- More news..
- Home..
 
 
 

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by Vega CMS (PHP) 6.0.3.1
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved