nor Hovedsiden Kontakt Sidekart

FOREKOMSTEN AV DAGSOMMERFUGLER I VEGA KOMMUNE

 

Jon Suul

Se bilder i galleriet

 

Forekomsten av dagsommerfugler i Vega kommune – en øyrik kystkommune på Sør-Helgeland – er som ventet begrenset slik den også er i store deler av landet for øvrig. Men sett i forhold til den nordlige beliggenhet og plassering ute mot storhavet med det klima som følger, er likevel forekomsten ganske overraskende. Det er til nå registrert 18 dagsommerfuglarter. Det er relativt sett et ganske høyt antall arter for et tross alt begrenset område. Noen arter er vanlige og noen av disse forekommer til tider meget tallrikt. Andre er mer fåtallige, uvanlige eller sjeldne. Et par invasjonsarter forekommer nå og da, av og til tallrikt. Det er ikke foretatt målrettede registreringer av sommerfugler eller andre insekter på Vega. Denne sammenstillingen er et resultat av tilfeldige funn som undertegnede gjorde somrene 1975-1976 under da pågående fugletakseringsarbeid samt årene 2000-2010. Paul Shimmings har bidratt med supplerende observasjoner (2011).

 

Dagsommerfuglene en finner på Vega er delt inn i tre familier, hvitvinge-, glansvinge- og nymfesommerfuglene.

 

Av hvitvingefamilien er det bare rapssommerfuglen som er fast på Vega i dag, den er også temmelig vanlig over det meste av hovedøya. Tidligere ble også stor kålsommerfugl registrert (1970-årene), men arten synes nå forsvunnet liksom en del andre plasser. Den tredje arten, myrgulvinge, ble første gang sett i 2010.

 

Av glansvingefamilien er fem arter registrert så langt, fire blåvingearter hvorav tiriltungeblåvingen er klart den vanligste samt en gullvingeart, den vakre ildgullvingen. Det vil ikke være utenkelig at et par andre arter også vil finnes når det gjelder blåvinger.

 

Nymfefamilien er en stor familie dagsommerfugler, og den familien en finner flest arter av i Vega, hittil hele 10 arter. Det er ikke usannsynlig at det kan finnes et par i tillegg. Tre arter er særlig vanlige, neslesommerfuglen, aglajaperlemorsvingen samt fløyelsringvingen også kalt skogdjevel. Neslesommerfuglen er den første sommerfuglen om våren (tidlig april), en vanlig art som også gjerne er den en kan se senest om høsten (oktober). Fløyelsringvingen er en av de vanligste dagsommerfuglartene på Vega.

 

To av artene er invasjonsarter som kommer trekkende fra sør i Europa enkelte år i større eller mindre antall. Året 2006 var det virkelig store invasjonsåret, kan hende det største noensinne i Norge. Da var det mengder av admiralsommerfugler over hele landet, og Vega var intet unntak, fra de ytterste skjær til de høyeste topper var det admiraler over alt til ut i oktober. Det var også enkelte tistelsommerfugler blant dem. Et funn av sørgekåpe på vestsiden av Vega var høyst uventet midt i juni 2008. Det var et meget slitt individ som må ha overvintret.

 

Sommerfuglene er et vakkert innslag i naturen, noen er knyttet til kulturlandskapet, noen til myr eller skog, noen til berg. Alle er avhengige av nektar fra et utall av blomsterarter. I den kalkrike delen av Vega opptrer det flest arter, det henger nye sammen med den artsrike floraen. Forekomst av mange arter sommerfugler i et område betyr gjerne at det finnes et høyt biologisk mangfold der generelt.

 

Utenom dagsommerfuglene finner en også en rekke andre sommerfuglarter. Blant de mer påfallende blant disse nevnes bloddråpesvermerne som er dagaktive og finnes særlig på vestsiden av Vega fra Sundsvold og sørover. Blant andre karakteristiske arter nevnes at bjørnespinneren er funnet på Vega.

 

Tabell 1. Oversikt over forekommende dagsommerfugler i Vega fra årene 1975-76 og 2000-2010.

 

Tegnforklaring :

+         sjelden-uvanlig

++       fåtallig-vanlig

+++     meget vanlig

0         borte eller bare invasjonartet

 

ART

FOREKOMST

FLYVETID VEGA

Rapssommerfugl

Pieris napi

++(+)

Vanlig

Juni-juli

Stor kålsommerfugl

Pieris brassica

++/0

Flere steder observert 1975-76. Nå forsvunnet

Juli

Myrgulvinge

Colias palaeno

+

2 funn juli 2010 strekningen Rørøy-Kjul (Paul Shimmings medd.)

Juli

Dvergblåvinge

Cupido minimus

+

2 observasjoner 2006

Nes-Holand

Juni-juli

Vårblåvinge

Celastrina argiolus

+

1 observasjon mai 2009 på alpekimatis ,Nes og 1 observasjon (hunn) juni Igerøy 2010 (Paul Schimmings medd.)

Mai-juni

TiriltungeblåvingePolyommatus icarus

 

++/+++

Vanligste blåvinge på Vega

Flere lokaliteter

Juli-august

Myrblåvinge

Albulina optilete 

+

Fåtallig

Noen lokaliteter

Juli

Ildgullvinge

Lycaena phleas

+/++

Fåtallig

Sundsvold og Nes

Juli-august

AglajaperlemorsvingeArgynnis aglaja

 

++/+++

Vanlig, dels tallrik

Flere lokaliteter

Juli-august

Rødflekket perlemorsvinge

Boloria euphrosyne

+/++

Noen observasjoner

Sundsvold-Vegdalen

Juli

Brunflekket perlemorsvinge

Boloria selene

+/++

Noen observasjoner

Sundsvold-Vegdalen

Juli

Admiral

Vanessa atalanta

 

0/+/+++ Invasjonsart, 2006 svært mange individer ”overalt” i Vega kommune

Et ind 17.06.08 Nes

Juli-august-september

Tistelsommerfugl

Vanessa cardui

 

0/+

Invasjonsart, 1 ind Skjærvær aug 2003, 1+3 individer juli/aug 2006 Nes

Juli - september/oktober

Sørgekåpe

Nymphalis antiopa

+

Et ind grustaket Sundsvold 25.06 2007! Et av få funn i Nord-Norge.

Juni

Neslesommerfugl

Nymphalis urticae

++/+++

Vanlig over hele Vega

Første vårfunn Lamøy’n 13.04.2008

April-oktober

Bergringvinge

Lasiommata petropolitana

+

Få observasjoner

Sundsvold-Vegdalen

Juli-august

Klipperingvinge

Lasiommata maera

+

Få observasjoner

Sundsvold-Vegdalen, funn i Holandsosen 2010 (Paul Shimmings medd.)

Juli-august

Fløyelsringvinge

Erebia ligea

+++

Meget vanlig

Over det meste av hovedøya

Juli-august

 
 

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by Vega CMS (PHP) 6.0.3.1
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved